Naukowcy!
Badacze!
Posłowie!
Lingwiści!

Opracujcie nam
„Słownik
mowy nienawiści”!

Żeby było wiadomo,
które to są słowa…

My naprawdę nie wiemy.
Obca nam ta mowa…

 

 

 

Obrazek wyróżniający: Mowa nienawiści w praktyce (Źródło: Pressmix)

Więcej ciekawostek:

Architektki i burmistrzynie

Wyzwania równościowe

Równościowa nowomowa

On, ona lub ono

Szczególna ochrona przed zniewagami

Szczególna ochrona przed zniewagami bis

W zasadzie są już pierwsze jaskółki:

SŁOWNIK TERMINOLOGII DOTYCZĄCEJ PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI

Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy (tak z jej znalezieniem, jak i utrzymaniem). Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych, często postrzeganych jako niepotrzebne oraz braku oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Gdy dyskryminacja odnosi się do ludzi młodych nazywana jest adultyzmem.

Adultyzm – rodzaj dyskryminacji ze względu na wiek, od ageizmu różni się tym, że skierowana jest przeciwko ludziom młodym – dorosłym, nastolatkom, a nawet dzieciom.

Antyarabizm – jest to uprzedzenie w stosunku do ludów z krajów arabskich i ludzi pochodzenia arabskiego, niekiedy przejawiany nietolerancją i agresją. Wiąże się on z ograniczeniem wpływu Arabów w krajach europejskich i zahamowaniem przypływu ludności arabskiej do Europy. Narodowodemokratyczna Partia Niemiec jawnie ogłosiła chęć wypędzenia ludności arabskiej z ziem niemieckich.

Antysemityzm – uprzedzenie, wrogość w stosunku do Żydów, głównie z pobudek politycznych i religijnych.

Antyslawizm nazywany także niekiedy Slawofobią – forma rasizmu i ksenofobii, przejawiająca się negatywnym nastawieniem wobec Słowian i przyjmująca formę zachowań dyskryminacyjnych.

Feminizm (łac. femina – kobieta) – ruch społeczno-polityczny, historycznie związany z walką o osobiste, obywatelskie i wyborcze prawa kobiet (od końca XIX w.). Dziś wskazuje na dyskryminację kobiet z powodu ich płci w różnych sferach życia i dąży do zmiany tej sytuacji – nie tylko do równouprawnienia, ale i uwłasnowolnienia kobiet (empowerment).

Gender – płeć społeczno-kulturowa. Dotyczy cech nabytych, a nie biologicznych (ang. sex); jest zespołem atrybutów, postaw, ról społecznych i zachowań, przypisywanych mężczyźnie lub kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę.

Gender mainstreaming – włączanie problematyki płci do głównego nurtu polityki. Oznacza systematyczne śledzenie obecności kwestii równościowych w procesie planowania i realizacji wszystkich decyzji Wspólnot Europejskich oraz podczas oceny ich efektów. Wszystkie proponowane zmiany prawne, programy i decyzje Unii Europejskiej, nawet w odległych od kwestii równości dziedzinach, muszą być weryfikowane
pod względem tego, czy zapewniają równy dostęp, a nawet więcej – równy udział obu płci.

Grupy nienawiści – to zorganizowane grupy promujące postawy obraźliwe, a nawet popełnianie aktów przemocy względem osób należących do określonej grupy rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub innej grupy społecznej.

Homofobia – nieracjonalna niechęć lub nienawiść do homoseksualizmu i homoseksualistów, ich stylu życia, kultury lub generalnie niechęć do ludzi o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej.

Islamofobia – antyspołeczne uprzedzenie i dyskryminacja w stosunku do islamu i muzułmanów powodowana strachem lub negatywnymi przekonaniami i stereotypami. Pojęcie odnosi się do wszelkich przejawów dyskryminacji i rozpowszechniania nienawiści. Islamofobia może przybrać formę rasizmu.

Ksenofobia – niechętny lub wrogi stosunek do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny. Ksenofobia jest odczuciem lub percepcją opartą na społecznych konstrukcjach i ideach, a nie na racjonalnych przesłankach czy obiektywnych faktach. Ksenofobiczne postrzeganie świata redukuje złożone zjawiska społeczne i kulturowe do uproszczonych, czarno-białych scenariuszy.

Mizoginia lub mizoginizm – nienawiść albo silne uprzedzenie w stosunku do płci żeńskiej. Często bywa też przyrównywany do antykobiecego seksizmu lub mizoandryzmu. Generalnie jest uważany za stosunek mężczyzny wobec kobiet, ale niewykluczona jest sytuacja, w której również kobieta może cechować się postawą mizoginistyczną.

Rasizm – pogląd oparty na tezie o nierówności biologicznej, społecznej i intelektualnej ras ludzkich, łączący się zwykle z wiarą we wrodzoną wyższość określonej rasy, często uznający jej prawo do panowania nad innymi, stanowiący podstawę ideologii nazizmu, apartheidu.

Romofobia – dyskryminacja i niechęć w stosunku do Romów wiążąca się z okazywaniem wobec nich postaw i zachowań antyspołecznych.

Seksizm – negatywne, wrogie przekonania i postawy wobec jakiejś osoby, żywienie do niej uprzedzeń i dyskryminowanie jej z powodu płci – w kulturze patriarchalnej odnosi się najczęściej do kobiet.

Zbrodnie nienawiści (ang. hate crimes) – prześladowania, akty fizycznej przemocy, pobicia, gwałty i zabójstwa ze względu na rasę, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, pochodzenie, płeć, niepełnosprawność i inne.

Zagrożenie stereotypem – sytuacja, w której negatywne oczekiwania dotyczące zdolności i możliwości (wynikające ze stereotypowych wyobrażeń na temat zdolności danej grupy w konkretnej dziedzinie) wywołują u osoby napiętnowanej obawę, że może wypaść słabo i potwierdzić niekorzystny stereotyp.